Článek

Postoj sociálních pracovníků pracujících s lidmi bez domova k silným stránkám jejich klientů Monika Punová − Magdaléna Danková

Abstrakt

Sociální práce zaměřená na silné stránky klientů vychází z premisy, že intervence sociálních pracovníků by měly stavět na talentech, potenciálech, vizích, naději, možnostech, jež má každý klient k dispozici. Což platí i o bezdomovcích, na které je zaměřena tato empirická stať. Jejím cílem  je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jaký je postoj sociálních pracovníků pracujících s lidmi bez domova ve vybrané organizaci k využívání silných stránek klienta? K jejímu zodpovězení sloužilo kvalitativní šetření mezi sedmi sociálními pracovníky vybrané organizace, s nimiž byly  vedeny polostrukturované rozhovory. Ukázalo se, že pracovníci vybrané organizace považují za důležité využívat potenciál klienta a také jej dle svých slov využívají, nicméně bylo zajímavé, jakým způsobem se tak děje. Za závažné považujeme zjištění, že přestože zaměření na potenciály  nabízí značné možnosti již od počátečních fází intervence, pracovníci uvedli, že silným stránkám v rámci počátečního posouzení nevěnují téměř žádný prostor.

Klíčová slova
sociální práce zaměřená na silné stránky jedince, bezdomovec
Přečíst článek