Článek

Národní akční plán podpory pozitivního stárnutí pro období 2013−2017 Jana Horynová

Abstrakt

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 byl schválen usnesením vlády České republiky. Nedílnou součástí akčního plánu je podkladová studie, která dokládá důležitost navržených opatření na základě statistických dat, mezinárodních výzkumů a  trendů, aktuální situace v České republice a odborné literatury1. Nový strategický dokument Národní akční plán navazuje na Národní program přípravy na stárnutí a jedná se o meziresortní dokument, obsahující priority a opatření, které se týkají oblastí významných z hlediska kvality  života seniorů a stárnutí populace. Pro definování priorit a hlavních úkolů byl využit komunitní přístup a spolupráce s důležitými relevantními aktéry, především s ministerstvy, místní a krajskou samosprávou, nestátními organizacemi, akademickou sférou i se seniory samotnými.

Přečíst článek