Článek

Měření governance jako způsobu řízení, koordinace, kontroly a realizace veřejných politik a programů na regionální a lokální úrovni Pavel Horák

Abstrakt

V předkládaném článku pojednáváme o významu, způsobech a možnostech měření konceptu governance, který lze překládat jako „vládnutí“ nebo „řízení“ veřejných politik a dílčích veřejných a  sociálních programů. Dosavadní způsob měření governance jako „vládnutí“ má podle našeho názoru omezenou využitelnost pro veřejně politickou praxi. Zaměřuje se totiž výhradně na státní a  vyšší úroveň vládnutí a téměř zcela opomíjí úroveň regionální a lokální. Z tohoto důvodu navrhujeme na základě rozsáhlé zahraniční i tuzemské literatury, zabývající se tímto konceptem, vlastní způsob měření governance, které chápeme zjednodušeně jako „řízení“ veřejných politik a programů (složitěji potom jako způsob řízení, koordinace, kontroly a realizace těchto programů). Pojem „řízení“ přitom využíváme záměrně – reflektujeme totiž faktický veřejně politický posun ve vnímání diskursu govenrnace od tradičního „vládnutí“ vládou na státní úrovni k modernímu „řízení“ (či  správě) dílčích veřejných politik státními i nestátními aktéry na úrovni regionální a lokální. Námi navržený způsob měření by měl poskytnout informace jak o struktuře, tak i o dynamice procesu plánování, administrace a realizace dílčích veřejných politik na státní, regionální a lokální úrovni a upozorňovat tak – ve srovnání se způsoby governance v jiných zemích – jaké jsou silné a slabé  stránky governance konkrétní veřejné politiky a kde je možné tyto silné a slabé stránky identifikovat (zdali v oblasti financování, regulace nebo implementace systému politiky). V závěru textu  komplexně zvažujeme možnosti reálného využití informací získaných měřením governance jako „vládnutí“ a námi navrženým měřením governance jako „řízení“.

Přečíst článek