Článek

Dary jako jeden zdroj příjmů nestátních neziskových organizací Marie Dohnalová − Klára Šplíchalová

Abstrakt

Článek se zabývá strukturou a výší darů poskytovaných v České republice nestátním neziskovým organizacím. Autorky se opírají o data z průzkumů realizovaných Fórem dárců. Organizace využívají veřejné zdroje, mají příjmy ze soukromých zdrojů a vlastní příjmy také spojené se sociálním podnikáním. Význam má dobrovolnická práce i finanční pomoc ze zahraničí. Prostředí pro dárcovství buduje více než 20 let Fórum dárců. O provedených analýzách týkajících se financování neziskových organizací a dárcovství informuje na svých webových stránkách. Z provedeného výzkumu vyplývá, že v poslední době dochází k poklesu hodnoty darů ze strany jednotlivců i k poklesu firemních darů. Organizace vidí příležitost v zaměření se na sociální podnikání.

Klíčová slova
nestátní neziskové organizace, vícezdrojové financování, Fórum dárců, dárcovství, sociální podnikání
Přečíst článek