Článek

Činnosti a kompetence sociálních pracovníků v adiktologických službách Miroslav Barták − Dita Štyvarová − Lucie Solovjevová − Martin Smutek − Peter Brnula

Abstrakt

Cílem této práce je identifikace činností a kompetencí sociálních pracovníků v adiktologických službách. Tato oblast zahrnuje péči a sociální rehabilitaci osob se závislostní poruchou, která vyžaduje interdisciplinární přístup včetně zapojení multidisciplinárního týmu integrujícího odbornost sociálního pracovníka, adiktologa, pedagoga, psychoterapeuta a lékaře. Tento přístup lze považovat za základ pro síťování v adiktologických službách. Na kompetence sociálních pracovníků lze nahlížet z různých úhlů pohledu; tento příspěvek vychází z doporučení Concil on social work education a z koncepce praktických kompetencí vypracované pro české prostředí. Současně specifikujeme teoretický rámec pro měření kompetencí v reálném světě praxe sociální práce. Pro naplnění cíle bylo provedeno dotazníkové šetření, vzorek byl tvořen sociálními pracovníky podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kteří působí v adiktologických službách. Celkem se šetření zúčastnilo 117 respondentů. K výsledkům dotazníkového šetření patří, že nejdůležitější kompetencí sociálních pracovníků je schopnost empatie (94 %), schopnost sebereflexe (94 %) a schopnost zvládat krizové situace (93 %). Stejnou důležitost má schopnost motivovat klienty (87 %), rychlé rozhodování (79 %) a schopnost ovládat své emoce (78 %). Dalšími dotazníkovým šetřením identifikovanými velmi důležitými dovednostmi jsou psaní a předkládání návrhů projektů a získávání finančních prostředků (33 %) a řízení lidí (47 %).

Klíčová slova
kompetence, sociální práce, sociální pracovník, adiktologické služby
Přečíst článek