Článek

Chudoba, definování a možnosti jejího měření Eva Nedomová, Marie Špiláčková

Abstrakt

Přehledová stať se zabývá deskripcí pojmu chudoba a způsoby jejího měření. Zvolenou metodou je obsahová analýza dostupných relevantních zdrojů české i zahraniční provenience. Cílem stati je nabídnout způsoby měření dvou nejhojněji užívaných druhů chudoby, a to chudoby objektivní a subjektivní a následně diskutovat pozitiva či limity jejich měření. Definování chudoby se měnilo v průběhu času. Primárně byla chudoba spojována pouze s nedostatkem materiálních zdrojů, což bylo limitující. Od devadesátých let dvacátého století nabývá na významu chudoba jako multidimenzionální jev. Výchozí teoretický koncept vždy určuje způsob a postup měření chudoby jako sociálního konstruktu. Z běžně užívaných definic chudoby vyplývá primární nutnost stanovení dvou základních prvků – stanovení indikátoru blahobytu a oficiální hranice chudoby. Nejužívanější metodou měření objektivní chudoby je určení procenta mediánu příjmu na spotřební  jednotku. Měření subjektivní chudoby se nejčastěji opírá o položení diskrétní otázky. Stať je založena na argumentech z řady užívaných způsobů měření chudoby ve výzkumech v zahraničí a České republice.

Přečíst článek