Článek

Alternativy určování výše plateb pojistného za státní pojištěnce Daniel Mechl

Abstrakt

Článek se zabývá způsoby určování výše plateb za státní pojištěnce v systému veřejného zdravotního pojištění. V první části jsou popsány systémy financování zdravotnictví, které jsou ve světě obecně využívány, tedy soukromý a veřejný systém zdravotního pojištění. Dále autor shrnuje způsoby stanovení výše plateb za státní pojištěnce v ČR. Ve druhé části článku předkládá analýzu současného způsobu stanovení výše pojistného za státní pojištěnce a zvažuje několik variant. Na základě získaných výsledků autor konstatuje, že nejvíce vyhovující metodou je varianta pracující s mediánovou mzdou. Zato současný způsob určování plateb za státní pojištěnce dosáhl nejméně uspokojivých výsledků a lze jej tedy označit za nejméně vhodný.

Klíčová slova
zdravotní pojištění, Česká republika, státní pojištěnci, vyměřovací základ, alternativy
Přečíst článek