RILSA na semináři pořádaném European Institute of Social Security

RILSA na semináři pořádaném European Institute of Social Security

27. 06. 2024

Mezinárodní vědecká organizace European Institute of Social Security (EISS) pořádala v Řecku týdenní Young Researchers School pro novou generaci výzkumníků z ekonomických a dalších sociálněvědných disciplín. Účastníci akce představili své projekty z oblasti ekonomie a práva a získali zpětnou vazbu od zkušených lektorů.

Jedním z účastníků sympozia byl ekonom Filip ČervenkaVýzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA), který prezentoval svůj výzkum o vnímání majetkových nerovností v ČR. Studie ve spoluautorství ředitele RILSA Robina Maialeh vyvolává v ČR velkou pozornost od prezentace prvních výsledků na loňském semináři RILSA Česká společnost a ekonomické nerovnosti z 6. 12. 2023.

Na sympoziu EISS v Řecku nyní Filip Červenka prezentoval svůj research proposal, který přímo navazuje na výše zmíněný výzkum. K východiskům a záměrům dalšího postupu uvádí ekonom následující: „Experimentální výzkum v laboratořích stejně jako v dotazníkových šetřeních opakovaně prokazuje, že lidé preferují vyšší míru rovnosti (dokládá to řada zahraničních autorů a ke stejnému závěru jsme dospěli i v našem výzkumu v Česku). Na druhou stranu existující výzkum prokazuje, že vyšší nerovnost nemusí nutně vždy vést k vyšším redistribučním preferencím (to je opět něco, co je patrné jak v zahraniční literatuře, tak v našem výzkumu; vztah jsme prokázali u příjmové nerovnosti, ale neprokázali jsme jej u majetkové nerovnosti). V postojích běžné populace je tak patrný ostrý rozpor. Lidé chtějí rovnostářštější společnost, ale ne vždy podporují přerozdělování bohatství. Náš navazující výzkum se zaměřuje na tento rozpor a pokusí se jej vysvětlit. Budeme opět využívat design survey experimentu a zaměříme se na oddělení dvou informací: samotné výše nerovnosti a jejích příčin (a toho, jak lidé různé zdroje nerovnosti vnímají jako zasloužené). Právě vnímaná zaslouženost či spravedlnost může být dle mnohých autorů klíčovým prvkem určujícím preference lidí ohledně přerozdělování. Hlavním přínosem našeho výzkumu bude nastavení výzkumného designu, které tyto dva aspekty umožní dekomponovat a posuzovat jejich efekt nezávisle.“

Pro ty, kteří by se chtěli v dané problematice rámcově zorientovat v českém jazyce, opět uvádíme tiskovou zprávu shrnující závěry semináře RILSA Česká společnost a ekonomické nerovnosti z 6. 12. 2023.