Prezentace k projektu „Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti“

Prezentace k projektu „Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti“

19. 04. 2024

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) zve odborníky i širší veřejnost na závěrečnou veřejnou prezentaci završující projekt „Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti“.

Čtyřletý projekt realizoval RILSA za finanční podpory z Fondů EHP a Norska. Jeho cílem bylo překonat dlouhodobou absenci spolehlivých dat o socioekonomické situaci romské menšiny v České republice a navrhnout způsob, jak opakovaně získávat srovnatelná data a měřit změny v čase.

Z hlavních zjištění projektu vybíráme:

– Klíčové rozdíly mezi romskou a obecnou populací, které ovlivňují pozice v dalších oblastech, spočívají v dosaženém vzdělání. Zatímco v obecné populaci ve věkové kategorii 20–64 let dosáhlo maximálně základního vzdělání 6 % osob, v romské populaci to bylo 59 % a 5 % Romů nedokončilo ani základní školu.

Potenciální úroveň dosaženého vzdělání v romské populaci má předpoklad se v případě budoucí generace zvyšovat: 47 % dětí respondentů, které jsou ve věku 15–18 let, navštěvuje vzdělávací program na vzdělávací úrovni ISCED 3 (vyšší sekundární vzdělávání). Navíc, základní školu mimo hlavní vzdělávací proud (tj. zvláštní, praktickou, speciální nebo pomocnou) navštěvovalo podle svého vyjádření 17 % respondentů, ale podíl jejich dětí ve věku 6–15 let v takové základní škole je již „pouze“ 9 %.

Bezmála polovina (45 %) romské populace v ČR ve věku 20–64 let má placenou práci. Na trhu práce však jsou Romové v marginalizovaném postavení – jsou koncentrováni na nejnižších pracovních pozicích (plnou polovinu tvoří nekvalifikovaní dělníci).

– Mediánový příjem na osobu v domácnosti se v romské populaci pohybuje na polovině příjmu obecné populace a ohrožení chudobou je pětkrát vyšší.

– Situaci, kdy respondenti cítili, že se k nim někdo choval hůře než k ostatním, a to z důvodu jejich romského původu, zažilo 48 % z těch, kteří hledali bydlení, a 35 % těch, kteří hledali práci.

Termín konání prezentace: v pondělí 29. dubna 2024 od 13 hod.

Místo: Emauzské opatství v Praze (Vyšehradská 320/49, Praha 2, refektář)