Nový policy brief z RILSA: o problémech s formulářem sociálních pracovníků SZSP

Nový policy brief z RILSA: o problémech s formulářem sociálních pracovníků SZSP

14. 03. 2024

Svými policy briefs nabízí Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) stručná shrnutí odborných poznatků a kvalifikovaná doporučení ohledně aktuálních témat sociální politiky.

Policy brief Jany Havlíkové, Olgy HubíkovéRoberta Trboly vznikl s ambicí přitáhnout pozornost k velmi problematickému faktu, že více než 10 let se kolem 1 500 sociálních pracovníků zajišťujících pro stát výkon sociální práce na obecních úřadech (dále též OÚ) trápí s vyplňováním naprosto nevyhovujícího elektronického formuláře pro záznam o práci s klienty (SZSP). Většina oněch sociálních pracovníků proto považuje za nezbytné vést paralelně také papírovou spisovou dokumentaci, čímž se krátí čas pro přímou práci s klienty.

Ze zjištění a doporučení vybíráme:

 • Sociální pracovníci OÚ po celou dobu práce s elektronickým formulářem SZSP upozorňují na jeho problematičnost a neúspěšně podávají návrhy na změny a opravy.
 • Na potřebnosti zásadní revize formuláře SZSP se shodují i krajští metodici sociální práce, současně však požadují zachování funkcionalit, které umožňují sociálním pracovníkům náhled jednak na sociální dávky svých klientů, jednak na historii případné spolupráce daného klienta se sociálními pracovníky jiného obecního úřadu.
 • Výsledky výzkumu RILSA prokázaly významné nedostatky stávajícího formuláře SZSP ve všech čtyřech sledovaných oblastech, jimiž byly:
  • soulad se stávající legislativou upravující SZSP,
  • vhodnost z hlediska výkonu sociální práce,
  • využitelnost pro zvyšování kvality poskytované pomoci a podpory,
  • využitelnost pro statistické účely.
 • Za jedinou cestu k nápravě pokládají výzkumní pracovníci z RILSA úplné přepracovaní celého formuláře SZSP.
 • Doporučují důsledně zapojit do úprav/tvorby SZSP samotné uživatele tohoto nástroje, tj. sociální pracovníky obecních úřadů.
 • V neposlední řadě doporučují zajistit proškolení všech uživatelů nejen v technické obsluze aplikace, ale i v praktickém používání použité terminologie, aby bylo garantováno jednotné pochopení obsahu formuláře a práce s ním. To je základní podmínka pro využívání dat ze SZSP i pro statistické účely.

Nový policy brief je volně dostupný zde.

Je jedním z výstupů dvouletého projektu RILSA Výzkum zaměřený na vyhodnocení činnosti sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu ke struktuře a potřebám jejich klientů.

Plné znění odborné monografie, z níž policy brief čerpá: Standardizovaný záznam sociálního pracovníka pro neanonymní klienty: Náměty úprav pro zvýšení využitelnosti v praxi sociální práce realizované v přenesené působnosti na obecních úřadech.