Výzkum zaměřený na vyhodnocení činnosti sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu ke struktuře a potřebám jejich klientů

Číslo projektu:
IP70714
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jana Havlíková, Ph.D., Mgr. Olga Hubíková, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2022
Trvání do:
2024
Popis:

Sociální pracovníci obecních úřadů (OÚ) nabízí odbornou pomoc a podporu osobám v širokém spektru nepříznivých sociálních situací. Pro některé z nich je zásadní jednorázové poskytnutí adekvátních informací či pomoci, pro jiné je potřeba dlouhodobější (kontinuální) spolupráce. Z hlediska makroúrovně je zásadní sledovat tuto činnost v kontextu dopadu na klienty, zapojení různých sociálních pracovníků a výkaznictví.

MPSV realizací tohoto projektu získá chybějící data, která mu budou oporou pro případné návrhy změn a která bude možné využít pro metodickou a koncepční práci a rovněž pro komparaci výkonu sociální práce v přenesené působnosti na jednotlivých územích.

Prohlubující výzkumné a analytické práce dále MPSV přinesou podrobnější poznatky: o tom, z jakých sociálních konstruktů životních situací sociální pracovníci OÚ vychází, jak se od nich odvíjí způsob volby poskytované pomoci a jejího obsahu, uplatňované metody; o struktuře potřeb klientů; tj. komplexní popis situace klientů, kteří se na sociální pracovníky na obcích obrací a s jakými potřebami; a o přístupech sociálních pracovníků k vedení záznamů o práci s klientem, řešena bude i míra spolehlivosti záznamů.

Výzkum tedy umožní provést vyhodnocení výkonu činnosti sociálních pracovníků obecních úřadů mj. ve vztahu ke struktuře a potřebám jejich klientely. Nedílnou součástí budou doporučení k vedení záznamů a k jejich dalšímu využití nad rámec přímé práce s klientem, např. k vyhodnocování a stanovování adekvátního počtu sociálních pracovníků na obecním úřadě či stanovení počtu klientů na jednoho sociálního pracovníka.
 
  
Výstupy
 

HAVLÍKOVÁ, Jana & Olga HUBÍKOVÁ, 2024. Rizika jako přehlížená součást profese sociální práce. RILSA Policy Briefs, 4.

HAVLÍKOVÁ, Jana, Olga HUBÍKOVÁ & Robert TRBOLA, 2024. 10 let trápení se Standardizovaným záznamem sociálního pracovníka. RILSA Policy Briefs, 3.

Konference Gratias „Sociální práce jako profese budoucnosti“. 19. března 2024

Prezentace „Situace sociální práce na obecních úřadech: nesouměřitelnost požadavků a podmínek jejího výkonu“. Jana Havlíková, Olga Hubíková (RILSA)

Audiovizuální záznam z konference

 

HUBÍKOVÁ, Olga, Jana HAVLÍKOVÁ, Robert TRBOLA & Melanie ZAJACOVÁ, 2023. Sociální práce na obecních úřadech. Praha: RILSA.

HAVLÍKOVÁ, Jana, Olga HUBÍKOVÁ & Robert TRBOLA, 2023. Standardizovaný záznam sociálního pracovníka pro neanonymní klienty. Náměty úprav pro zvýšení jeho využitelnosti v praxi sociální práce realizované v přenesené působnosti na obecních úřadech. Praha: RILSA.

Workshop k projektu „Výzkum zaměřený na vyhodnocení činnosti sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu ke struktuře a potřebám klientů“. 24. října 2023

Prezentace „Vedení záznamů sociálních pracovníků obecních úřadů“. Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Robert Trbola (RILSA)