Výzkum zaměřený na vyhodnocení činnosti sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu ke struktuře a potřebám jejich klientů

Číslo projektu:
IP70714
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jana Havlíková, Ph.D. , Mgr. Olga Hubíková, Ph.D. , Ing. Robert Trbola
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2022
Trvání do:
2024
Popis:

Sociální pracovníci obecních úřadů (OÚ) nabízí odbornou pomoc a podporu osobám v širokém spektru nepříznivých sociálních situací. Pro některé z nich je zásadní jednorázové poskytnutí adekvátních informací či pomoci, pro jiné je potřeba dlouhodobější (kontinuální) spolupráce. Z hlediska makroúrovně je zásadní sledovat tuto činnost v kontextu dopadu na klienty, zapojení různých sociálních pracovníků a výkaznictví.

MPSV realizací tohoto projektu získá chybějící data, která mu budou oporou pro případné návrhy změn a která bude možné využít pro metodickou a koncepční práci a rovněž pro komparaci výkonu sociální práce v přenesené působnosti na jednotlivých územích.

Prohlubující výzkumné a analytické práce dále MPSV přinesou podrobnější poznatky: o tom, z jakých sociálních konstruktů životních situací sociální pracovníci OÚ vychází, jak se od nich odvíjí způsob volby poskytované pomoci a jejího obsahu, uplatňované metody; o struktuře potřeb klientů; tj. komplexní popis situace klientů, kteří se na sociální pracovníky na obcích obrací a s jakými potřebami; a o přístupech sociálních pracovníků k vedení záznamů o práci s klientem, řešena bude i míra spolehlivosti záznamů.

Výzkum tedy umožní provést vyhodnocení výkonu činnosti sociálních pracovníků obecních úřadů mj. ve vztahu ke struktuře a potřebám jejich klientely. Nedílnou součástí budou doporučení k vedení záznamů a k jejich dalšímu využití nad rámec přímé práce s klientem, např. k vyhodnocování a stanovování adekvátního počtu sociálních pracovníků na obecním úřadě či stanovení počtu klientů na jednoho sociálního pracovníka.