Dva nové policy briefs RILSA o situaci českých rodin s nezaopatřenými dětmi

Dva nové policy briefs RILSA o situaci českých rodin s nezaopatřenými dětmi

17. 08. 2023

Svými policy briefs nabízí Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) stručná shrnutí odborných poznatků a kvalifikovaná doporučení ohledně aktuálních témat sociální politiky.

Dva nové policy briefs RILSA shrnují výstupy pětiletého projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů, který přinesl jedny z největších empirických šetření rodin s nezaopatřenými dětmi realizované v České republice v posledním desetiletí.

První policy brief – Situace rodin s dětmi v České republice v letech 2018–2022 – se zaměřuje na porovnání čtyř typů rodin různého složení, především pak z hlediska jejich specifičnosti a s tím souvisejícími potřebami. Pozornost je věnována i jejich finanční a materiální situaci s důrazem na výdaje týkající se dětí. Policy brief se zabývá i tím, jak se rodičům z různých typů rodin daří sladit rodinný a pracovní život a jaký mají názor na vybraná opatření rodinné politiky.

Z uvedených zjištění vybíráme:

  • Pouze zhruba polovina pracujících rodičů uvádí, že dobře zvládá plnit svoje pracovní a rodinné povinnosti. Největší napětí v této oblasti mají rodiče ve vícedětných rodinách a v rodinách s mladšími dětmi.
  • Rodinné uspořádání se promítá také do názorů na rodinnou politiku a státní podporu. Přestože obecně platí, že se rodiče ze všech typů sledovaných rodin snaží o maximální autonomii a upřednostňují podporu službami před finanční pomocí a daňové úlevy před sociálními dávkami, rodiny s více dětmi častěji preferují finanční výpomoc namísto služeb a samoživitelky a samoživitelé spíše upřednostňují sociální dávky namísto daňových slev.

Druhý nový policy brief RILSA – Úplné rodiny a sólo rodiče v době pandemie covidu-19 – se zaměřuje na srovnání obou typů rodin v období globální pandemie, která si vyžádala řadu společenských omezení a neminula ani každodenní životy rodin, jejich materiální podmínky a osobní pohodu jejich členů.

Z uvedených zjištění vybíráme:

  • Z porovnání hlavního sociálně-ekonomického postavení rodičů před pandemií a v době pandemie vyplynulo, že stejné postavení na pracovním trhu mělo 70 % matek z úplných rodin a 85 % matek samoživitelek. Situace mužů byla ještě stabilnější, neboť hlavní sociálně-ekonomické postavení se nezměnilo u více než 90 % otců z obou typů rodin. U mnohých rodičů však docházelo na trhu práce k určitým dílčím změnám. Mezi ty patřila zejména častější práce z domova a práce mimo běžnou pracovní dobu.
  • Neúplné rodiny vzhledem k větší zátěži kladené na osamělého rodiče svou životní situaci za doby pandemie hodnotily jako výrazně horší než rodiče z rodin úplných. Samoživitelé se rovněž častěji potýkali se snížením pracovního příjmu a nemožností pracovat kvůli opatřením vlády. U mnohých to vedlo k obtížím při splácení půjček nebo hrazení výdajů na bydlení.

Nové policy briefs jsou dostupné zde:

Situace rodin s dětmi v České republice v letech 2018–2022

Úplné rodiny a sólo rodiče v době pandemie covidu-19

Odborná monografie, z níž policy briefs čerpají, je dostupná zde:

Rodiny s dětmi v letech 2018–2022