Konference „Úloha rodinných center při naplňování Strategie rodinné politiky 2023–30“ s příspěvkem z RILSA

Konference „Úloha rodinných center při naplňování Strategie rodinné politiky 2023–30“ s příspěvkem z RILSA

14. 04. 2023

V pátek 12. 5. 2023 pořádá Unie center pro rodinu a komunitu, z. s., u příležitosti Mezinárodního dne rodiny konferenci v Poslanecké sněmovně. Sylva Höhne, výzkumná pracovnice RILSA, zde pronese příspěvek „Rodinná a mateřská centra podle výsledků výzkumu“.

Sylva Höhne na konferenci představí vybrané výsledky z dotazníkového šetření Rodinná a mateřská centra 2023 realizovaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (RILSA) v rodinných, mateřských a komunitních centrech na přelomu ledna a února 2023. Cílem tohoto výzkumu bylo získat informace o tom, jak centra fungují, jaké aktivity rodinám nabízejí, co se jim daří a jaké problémy řeší.

Dotazníkové šetření zjišťovalo i to, co by rodinným a mateřským centrům jejich práci usnadnilo. Zvláštní pozornost byla věnována aktivitám pro rodiny a děti se specifickými potřebami, včetně uprchlíků v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině.

Sběr dat realizoval RILSA ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s finanční podporou UNICEF. Získaná data přinesou informace důležité pro systematickou podporu těchto center nejen ze strany MPSV, ale i krajů a obcí.

V rámci svého projektu Přístup dětí se specifickými potřebami k předškolní péči RILSA kromě výzkumu rodinných a mateřských center uskutečnil obdobný výzkum zaměřený na dětské skupiny. V současnosti probíhá analytické zpracování dat z obou výzkumů, výsledky budou veřejnosti dostupné v druhé polovině roku 2023.

Konference  Úloha rodinných center při naplňování Strategie rodinné politiky 2023–30 se koná v pátek 12. 5. 2023 v době 9:00 – 13:30,  sál Akta Poslanecké sněmovny PČR, Sněmovní 4, Praha 1.

Informace o projektu RILSA Přístup dětí se specifickými potřebami k předškolní péči.