Přístup dětí se specifickými potřebami k předškolní péči

Číslo:
915022
Řešitel:
Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
Spoluřešitel:
Ing. Sylva Höhne, Petr Hráský
Poskytovatel:
UNICEF
Příjemce:
RILSA
Doba řešení od:
2022
Doba řešení do:
2023
Popis:

Cílem projektu realizovaného RILSA ve spolupráci s MPSV a za finanční podpory UNICEF je zmapovat přístup dětí se specifickými potřebami, se zvláštním zřetelem k ukrajinským dětem, k předškolní péči a dalším službám pro rodiny s dětmi. V České republice je i přes obecně vysokou míru zaměstnanosti zastoupení matek s dětmi mladšími 3 let na trhu práce nízké a docházka dětí mladších 3 let do zařízení nerodinné péče (6,3 %) je pod průměrem EU (33 %). I přes značný nárůst kapacity dětských skupin vytvořených s podporou ESF a úpravu legislativy (právní nárok dětí od 3 let na místo ve školce) nabídka nerodinné péče stále zaostává za poptávkou. To se také významně dotýká dětí uprchlíků přicházejících do České republiky v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině a dětí se specifickými potřebami (zdravotně znevýhodněné, ze sociálně vyloučených lokalit apod.).

Projekt zmapuje aktuální nabídku služeb péče o děti v dětských skupinách a dalších služeb pro rodiny, zejména mateřských a rodinných center a přispěje k nastavení monitorovacího nástroje těchto služeb. Analýza legislativního rámce a zjištěné praxe vyústí v doporučení, jak přístup dětí se specifickými potřebami k těmto službám zlepšit.

PALONCYOVÁ, Jana – HÖHNE, Sylva. Access to pre-school care for children with special needs. September 2023

PALONCYOVÁ, Jana – HÖHNE, Sylva. Přístup dětí se specifickými potřebami k předškolní péči. září 2023

Dětské skupiny a rodinná centra – jejich fungování a přístup dětí se specifickými potřebami k těmto službám