První letošní policy brief RILSA: Vyhodnocení společensky účelných pracovních míst realizovaných v roce 2017

První letošní policy brief RILSA: Vyhodnocení společensky účelných pracovních míst realizovaných v roce 2017

23. 02. 2022

Svými policy briefs nabízí RILSA stručná shrnutí odborných poznatků a kvalifikovaná doporučení ohledně aktuálních témat sociální politiky.

První letošní číslo z ediční řady Policy Briefs RILSA, přináší zejména hlavní zjištění odborné monografie Hora, Ondřej – Suchanec, Miroslav – Horáková, Markéta – Marešová, Helena – Táborská, Marie:  Vyhodnocení dopadu a cílenosti programu společensky účelných pracovních míst realizovaného v roce 2017. Praha: RILSA – Výzkumné centrum Brno, 2022 – 108 stran – ISBN 978-80-7416-424-8 (print). ISBN 978-80-7416-425-5 (pdf).

Společensky účelná pracovní místa (dále též SÚPM) jsou spojena s finanční podporou konkrétním zaměstnavatelům v soukromém sektoru při zaměstnávání uchazečů, kteří jsou zpravidla znevýhodněni na trhu práce. Program SÚMP je třeba hodnotit s časovým odstupem, aby bylo možné zachytit, jak se účastníkům programů dařilo na trhu práce v delším časovém horizontu.

Ze zjištění vybíráme:

– klíčovým kritériem pro vstup do programu byla v roce 2017 vyšší délka aktuální nezaměstnanosti; analýza identifikovala výrazné regionální diference ve struktuře a rozsahu jednotlivých programů podpory SÚPM;

SÚPM mají schopnost držet většinu svých účastníků dlouhodobě mimo evidenci Úřadu práce (dále též ÚP), a to i pokud dotace trvá jen půl roku;

– horší výsledky ohledně přítomnosti v evidenci ÚP byly zaznamenány u programu Odborné praxe pro mladé do 30 let.

Výzkumníci doporučují mimo jiné:

– zajistit propojení dat systému registrace uchazečů na Úřadech práce a dat ze správy sociálního zabezpečení;

– u méně znevýhodněných uchazečů zvážit poskytování kratší podpory, protože zjištění naznačují, že i půlroční podpora může v některých případech postačovat k dosažení očekávaného efektu programu.

Plné znění monografie Vyhodnocení dopadu a cílenosti programu společensky účelných pracovních míst realizovaného v roce 2017:  https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_494.pdf