Sociální služby a příspěvky pro těžce zdravotně postižené na Slovensku

Tatiana Matulayová

Lýdia Brichtová, Kvetoslava Repková: Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím – vybrané aspekty (Nová právna úprava sociálnych služieb a peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia)
Bratislava, Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. 463 s. ISBN 978-80-8057-797-1

Matulayová, Tatiana, Sociální služby a příspěvky pro těžce zdravotně postižené na Slovensku. FSP,_č. 3, 2009
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .