Způsoby a efektivnost zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a státem

Číslo projektu:
HB05-03
Řešitel RILSA:
Mgr. Aleš Kroupa
Řešitel:
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSs.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2003
Trvání do:
2003
Popis:

Projekt „Způsoby a efektivnost zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a státem“ byl součástí programu Moderní společnost a její proměny I. financovaný MPSV ČR v roce 2003. Příjemcem projektu byl Sociologický ústav AV ČR. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí byl spoluřešitelem projektu a jeho úkolem bylo zmapovat a zhodnotit hlavní faktory vedoucí k postupnému poklesu odborové organizovanosti. Výstupy projektu vznikly na základě výsledků dvou šetření. První šetření bylo dotazníkové šetření 1009 zaměstnanců a v rámci druhého kvantitativního šetření bylo dotazováno 50 předsedů odborových organizací a 50 personalistů ze stejných podniků. Dalším zdrojem informací byly hloubkové a skupinové rozhovory s odborovými funkcionáři, personálními řediteli a řadovými zaměstnanci, členy respektive nečleny odborů.