Zpráva o rodině

Číslo projektu:
523
Řešitel RILSA:
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. , Ing. Sylva Höhne , Kristýna Janurová, MA , Mgr. Olga Nešporová, Ph.D. , Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D. , PhDr., Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D. , Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2016
Trvání do:
2017
Popis:

Zpráva o rodině byla vytvořena pro Ministerstvo práce a sociálních věcí dle mandátu jím zřízené Odborné komise pro rodinnou politiku. Zaměřuje se primárně na aktuální situaci a popis současného stavu, ovšem v návaznosti na vývoj v minulých letech. Je koncipována tak, aby umožnila jednak zdůraznit nejnovější vývojové trendy ve sledovaných oblastech, a jednak aby vyplnila dlouhou mezeru od vydání poslední Národní zprávy o rodině z roku 2004. Cílem bylo vytvořit portrét současné české rodiny, se zvýrazněním hlavních rysů a zásadních proměn v posledních letech, tj. zhruba od roku 2000. Obsahově se Zpráva o rodině zaměřuje na klíčová témata, která se přímo dotýkají života současných českých rodin, a v nichž dochází k zásadnějším změnám pod vlivem měnících se společensko-ekonomických a kulturních podmínek a/nebo jsou předmětem odborných a veřejných debat.
Zpráva úvodem přináší široký záběr na demografický kontext života rodin. Další kapitoly jsou věnovány oblastem klíčovým pro život naprosté většiny rodin. Jde zejména o popis socioekonomické situace současných rodin s dětmi. Jsou mj. popsány vztahy mezi příjmy a výdaji či dopady a efektivita daňově-dávkového systému a návazně problematika bydlení. Dalším ze zásadních témat soudobé rodinné politiky je slaďování pracovního a rodinného života, jež je zpracováno z hlediska vztahu trhu práce a systému státní podpory rodin i postojů lidí a uplatňovaných strategií rodin. Jako důležitá oblast spolupráce rodiny a státu je zahrnuta oblast institucionálního zajištění vzdělávání a výchovy dětí. Tématem se zásadním významem pro dnešní rodiny je výchova a vztahy v rodině. Zpráva shrnuje hlavní deficity současného systému služeb pro děti a rodiny a soustředí se na vybrané oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Reflektovány jsou dále dopady stárnutí populace na proměny rodinného života seniorů a mezigenerační solidaritu. Pozornost je věnována i vybraným typům rodin se specifickými potřebami, konkrétně rodinám se zdravotně postiženým členem a rodinám cizinců.