Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateř. školách, školních družinách a obdobných zařízení a jiných institucionálních forem péče o děti v ČR, včetně identifikace překážek jejich využívání a návrhy možných opatření k jejich rozvoji

Číslo projektu:
HR162/07
Řešitel RILSA:
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2007
Trvání do:
2008
Popis:

Cílem projektu realizovaného v letech 2007-2008 a financovaného MPSV, je zjistit rozsah, podmínky a variabilitu poskytování služeb péče o děti předškolního a ranně školního věku. Konkrétně se výzkum v prvním případě zaměřuje na doplnění statistických informací charakteristikami činností a dostupnosti jeslí a mateřských škol, jakož i na hlubší znalostí o neinstitucionálních formách péče. V případě dětí školního věku je záměrem projektu blíže charakterizovat péči o tyto děti poskytovanou školami v době mimo vyučování. Analýzy mají vyústit ve formulaci doporučení ke zvýšení přístupnosti a variability sledovaných služeb. Výzkumná strategie vychází z mnohodimenzionality sledované problematiky a zohledňuje sociální, zdravotní, ekonomické a právní aspekty sledované problematiky. V zájmu zhodnocení poptávkové a nabídkové strany systému denní péče o malé děti se projekt zaměří na tři oblasti: na příjemce služeb (zkušenosti a potřeby rodičů dětí v předškolním a mladším školním věku), na poskytovatele služeb (institucionální i neinstitucionální formy zajištění služeb) a na systémové a organizační podmínky poskytování služeb péče o děti. U příjemců služeb se zjišťují zkušenosti a potřeby rodičů dětí v předškolním a mladším školním věku. U poskytovatelů služeb pro děti předškolního a mladšího školního věku se zjišťují institucionální i neinstitucionální formy jejich poskytování. Součástí analýzy systémových a organizačních podmínek poskytování služeb péče o děti je šetření provedené v obcích a městech na celém území ČR.