Zdravotní a životní podmínky starších pracovníků v pěti evropských zemích

Číslo projektu:
9139/15
Řešitel RILSA:
Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D.
Poskytovatel:
Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)
Příjemce:
Institute for Employment Studies (IES)
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2015
Trvání do:
2015
Popis:

 Cílem projektu bylo porovnat opatření na národní úrovni v pěti evropských zemích, která vedou ke zkvalitnění života starších zaměstnanců a k jejich delšímu setrvání na trhu práce. Jednou z porovnávaných zemí byla i Česká republika. Projekt se zaměřil především na taková opatření, která 1) podporují udržení dobrého zdravotního stavu pracovníků po celou jejich pracovní dráhu a 2) umožňují starším pracovníkům skloubit práci s potřebou péče o stárnoucí rodiče, případně další členy rodiny. Národní studie zahrnula vypracování přehledu současných opatření vedoucích ke zlepšení podmínek pro delší pracovní uplatnění starších osob. Jednalo se o ta opatření, která byla zavedena na vládní úrovni, ale i o ta opatření, která byla výsledkem iniciativ sociálních partnerů. Součástí projektu bylo vypracování dvou případových studií v podnicích, které využívají inovativních nástrojů v této oblasti. Případové studie se opíraly především o provedené rozhovory se zástupci HR managementu, odborových organizací působících v podniku a vybraných zaměstnanců. Součástí studie bylo vyhodnocení účinnosti popsaných opatření na národní i firemní úrovni.