Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu

Číslo projektu:
HC209/11
Řešitel RILSA:
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D. , PhDr., Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D. , PhDr., Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2011
Trvání do:
2011
Popis:

Základním cílem projektu bylo získat údaje o stávající praxi fungování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Zjištění mají být významnou součástí podkladů pro legislativní změny v úpravě podmínek a požadavků na zřizování a provoz ZDVOP a způsob jejich finanční podpory ze strany státu. Projekt se pomocí kvalitativních i kvantitativních výzkumných metod zaměřil zejména na následující otázky spojené s činností těchto zařízení, a to s ohledem na současné právní předpisy týkající se těchto zařízení i relevantní návrhy změn v připravované novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí: důvody pro svěření dítěte do péče ZDVOP, charakteristika dětí v péči ZDVOP (zejména věk, rodinná situace, zdravotní stav), délka pobytu dětí v ZDVOP a důvody ukončení jejich pobytu, rozsah a způsob poskytování péče a odborné pomoci ze strany ZDVOP, a to nejenom dítěti, ale i jeho rodině (poradenství, psychologická pomoc, sociální práce, zajištění zdravotní péče), spolupráce ZDVOP s orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími zainteresovanými subjekty, ekonomické otázky spojené s provozem ZDVOP. Získané poznatky potvrdily, že určitá standardizace a jasnější legislativní vymezení poslání a fungování ZDVOP jsou žádoucí.

Výstup za rok 2011 – expertíza pro MPSV
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu. Závěrečná zpráva o řešení projektu HC209/11. – Jana Barvíková, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná. – Praha: VÚPSV, v. v. i., 2011.