Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce

Číslo projektu:
TB05MPSV006
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jana Havlíková, Ph.D. , doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. , Mgr. Olga Hubíková, Ph.D.
Spoluřešitel:
Mgr. Jana Růžičková
Poskytovatel:
TA ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i
Trvání od:
2016
Trvání do:
2016
Popis:

Předmětem řešení projektu bylo zpracování analýz a doporučení pro metodickou a koncepční činnost MPSV v oblasti výkonu činností sociální práce v přenesené působnosti na obcích II. a III. typu a na krajských úřadech v rozsahu §92 – §96 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a §64 a §65 zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. V rámci projektu byla mj. zpracována analýza současné právní úpravy předmětné oblasti z hlediska naplňování jejího účelu.
Samotný sociologický výzkum se pak zaměřil na tyto oblasti:
1. Řízení a plánování činností sociální práce v přenesené působnosti.
2. Spolupůsobení a vliv samosprávy na výkon činností sociální práce v přenesené působnosti.
3. Identifikace specifik personálního zajištění činností sociální práce v přenesené působnosti.
4. Dopady současné aplikace spolupůsobnosti samosprávy a přenesené působnosti na občany, jakožto konečné příjemce činností sociální práce v přenesené působnosti.
5. Dopady spolupůsobnosti samosprávy a přenesené působnosti na kompetence subjektů veřejné správy (Krajské úřady, obce, Úřady práce ČR) k vzájemné spolupráci zaměřené na posílení procesů směřujících k vyšší efektivitě pomoci.

Dosažené poznatky byly využity pro formulování návrhů inovací legislativní a nelegislativní povahy směřujících k zajištění vyšší efektivity výkonu státní správy v přenesené působnosti v předmětné oblasti (sociální práce směřující k poskytnutí pomoci občanům při řešení nepříznivé sociální situace a dostupnost potřebných sociálních služeb). Tyto návrhy jsou vedle sumarizace hlavních zjištění součástí hlavního výsledku projektu, který byl předán MSPV a představuje podklad pro dosažení výstupu typu Hneleg.