Výzkum integrace osob propuštěných z VTOS

Číslo projektu:
IP70508
Řešitel RILSA:
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jiří Mertl, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2018
Trvání do:
2019
Popis:

Výzkumný projekt se zaměřoval přednostně na témata týkající se zaměstnávání a pracovní integrace osob ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „VTOS“) a osob, které byly propuštěny z VTOS. Jeho záměrem bylo zmapovat aktuální situaci, podmínky a možnosti zaměstnávání ve VTOS. Pozornost byla v této souvislosti věnována také tématu zajištění rekvalifikací u osob ve VTOS nebo dalším aktivitám podporujícím možné budoucí uplatnění na trhu práce, respektive vzájemným souvislostem mezi zaměstnáváním a dalšími aktivitami nebo programy zajišťovanými ve VTOS nebo po jeho opuštění a tím, jak veškeré tyto aktivity ovlivňují nebo mohou ovlivnit možnosti integrace osob propuštěných z VTOS do společnosti.

Realizovaný výzkum se tedy nesoustředil výhradně na zaměstnávání a podporu osob ve VTOS, ale také na důležité otázky týkající se propuštění z VTOS (příprava na propuštění, situace před propuštěním a po propuštění z VTOS). Výzkum dále sledoval také další, v této souvislosti velmi významné okruhy otázek, k nimž lze řadit spolupráci mezi pracovníky různých organizací penitenciární a postpenitenciární péče a existenci a fungování mechanismů na podporu osob vracejících se z VTOS.

Popsaná koncepce a zaměření tohoto výzkumu vycházely z předpokladu, že integraci osob ve a po VTOS nelze zužovat pouze na otázku zaměstnání těchto osob, respektive že téma pracovní integrace těchto osob je spojeno s takovými důležitými otázkami jako například prekarizace zaměstnání u odsouzených osob, konceptem intersekcionality, respektive že může být podstatným způsobem ovlivněno dalšími specifickými faktory, jež jsou tematizovány v odborné literatuře nebo byly zdokumentované předchozími výzkumy.