Využívání a fungování institutu svěření do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi

Číslo projektu:
IP70616
Řešitel RILSA:
PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, Ph.D., MBA
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2021
Trvání do:
2022
Popis:

V ČR existují vedle sebe dva téměř totožné instituty náhradní rodinné péče vykonávané osobami příbuznými nebo dítěti blízkými – tzv. příbuzenská pěstounská péče a svěřenectví (svěření do péče jiné osoby podle § 953 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). Oba instituty mají řadu shodných rysů, liší se však v oblasti finanční podpory a odborné garantované podpory. Již delší dobu je poukazováno na dvojkolejnost v oblasti náhradní rodinné péče (svěřenectví vs. pěstounská péče), nejednotnost rozhodovací praxe a přístupů OSPOD a soudů a na potřebu sjednocení tohoto systému. V případě pěstounské péče je k dispozici řada analýz a dat, ovšem oblast fungování svěřenectví, potřeb dětí v péči jiné osoby a potřeb těchto náhradních rodin dosud podrobně zmapována nebyla. Podrobné zmapovaní jednoho z institutů náhradní rodinné péče, jeho využívání a rodin, které tuto péči poskytují, včetně komparace s příbuzenskou (nezprostředkovanou) pěstounskou péčí je cílem tohoto projektu. Hlavními výstupy budou souhrnná výzkumná zpráva, která bude podkladem MPSV pro případné návrhy změny legislativní úpravy v oblasti náhradní rodinné péče, a certifikovaná metodika pro orgány sociálně-právní ochrany v oblasti odborné pomoci a podpory příbuzenských náhradních rodin.
 
  
Výstupy
 

HOZOVÁ, Leona & Renata KYZLINKOVÁ, 2023. Využívání a fungování institutu svěření do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi. Praha: RILSA.

HOZOVÁ, Leona & Renata KYZLINKOVÁ, 2023. Subjektivita v rozhodovacím procesu pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí při svěřování dětí do příbuzenské péče: její vztah k legislativě. In. Proceedings of the international scientific conference ECONOMIC POLICY. Ostrava: VŠ PRIGO, 104–116.

Prezentace z workshopu Náhradní rodinná péče ze strany příbuzných a blízkých osob s důrazem na využívání institutu „svěřenectví“. 21. února 2023

HOZOVÁ, Leona & Renata KYZLINKOVÁ, 2022. Nejednoznačnosti a nejednotnost praxe sociálních pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče a jejich důsledky. In. Reprodukce lidského kapitálu, vzájemné vztahy a souvislosti (sborník mezinárodní vědecké konference RELIK). Praha: VŠE, 236–247.

HOZOVÁ, Leona & Renata KYZLINKOVÁ, 2021. Využívání a fungování institutu svěření do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi. In. Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci. Hradec Králové: Gaudeamus, 281–287.