Využití propojených databází evidence v oblasti nezaměstnanosti a v oblasti evidence dávek hmotné nouze k monitorování situace v oblasti aktivního začleňování

Číslo projektu:
TD010156
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Poskytovatel:
TA ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2012
Trvání do:
2013
Popis:

Projekt vytvoří pracovní databázi výběrem a uspořádáním dat z již existujících administrativních databází. Jejím využitím bude možné komplexně monitorovat situaci v oblasti aktivního začleňování, konkrétně průběžně hodnotit klíčové funkce systémů hmotné nouze a aktivní politiky zaměstnanosti.
Bude vypracována metodika výběru a propojení specifikovaných dat z dvou existujících databází. Vedle toho bude navržena metodika analýzy pracovní databáze. Výsledky budou představovat základní monitorovací nástroj k hodnocení:
– ochranné funkce systému hmotné nouze: počty a struktura příjemců dávek hmotné nouze, jejich příjmy a specifické dávky ve vztahu k výdajům na osobní potřeby a bydlení;
– pobídkové funkce: pohyby na trhu práce versus setrvání v systému dávek v důsledku změn výše a podmínek poskytování dávek a uplatnění aktivačních institutů v systému hmotné nouze;
– podpůrné-reintegrační funkce: efekty různých opatření aktivní politiky zaměstnanosti z hlediska přechodu na trh práce (do zaměstnání).
Obě metodiky budou představovat podklad pro efektivní rozhodování o nastavení a úpravě nástrojů v oblasti hmotné nouze a aktivní politiky zaměstnanosti.