Vypracování metody pro zjišťování míry pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým v důsledku pracovního úrazu anebo nemoci z povolání

Číslo projektu:
HS118/04
Řešitel RILSA:
JUDr. Daniela Bruthansová
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2004
Trvání do:
2005
Popis:

Jednalo se o grant MPSV č. GK MPSV-01-109/04, řešený v letech 2004 – 2005. Návrat osob po pracovních úrazech nebo trpících nemocemi z povolání do pracovního procesu patří mezi společenské priority. V ČR dosud neexistuje objektivní a validní systém hodnocení pracovního potenciálu jedince, který by sloužil jako podklad v rámci předpracovní a pracovní rehabilitace a k následnému začlenění těchto osob do pracovního procesu, k zajištění odpovídající kvality života a k zamezení jejich sociálního vyčlenění.
Na základě odborných analýz současného stavu v ČR (diagnostika pracovního potenciálu a popisy pracovních pozic) a ve vyspělém světě (stejná témata) byl navržen systém diagnostických metod a otestován na pilotním souboru klientů.
Navržený systém je dvoustupňový. V prvním stupni obsahuje jednoduché, rychlé a snadno dostupné testy, které lze nasadit ve velkém počtu jako diagnostiku „prvního sledu“. Testy jsou navrženy tak, aby byly použitelné každý zvlášť a současně aby v kombinaci tvořily smysluplný celek. Jedná se o dotazníkový test AMAS, mapující jednotlivé elementy pracovní činnosti sebehodnocením klientem, dále Test funkčních schopností, odvozený z testu PCA, který je objektivní a vhodný zvláště pro klienty, kteří deklarují, že nemohou vůbec pracovat. Třetím z této série je Funkční test ruky (horní končetiny), speciálně zaměřený na motoriku ruky a celé horní končetiny, čtvrtým pak test „Pracovní křivka“, vhodný k popisu dynamiky pracovního nasazení, únavy a podobně. Tato čtveřice metod byla otestována na souboru 50 klientů a byly vytipovány jejich klady i nedostatky, vždy s odkazem, který jiný test, řešený tímto projektem, chybějící problematiku pokrývá. V druhém stupni byl navržen komerčně dostupný systém Isernhagen Work Systems FCE, používaný v řadě zemí Evropy a Ameriky, a to na základě výběru z cca desítky dalších dostupných metodik. Kriteria a zdůvodnění výběru jsou v projektu přesně popsána. Tento test je podrobný, dvoudenní a je určen k vyšetření složitějších a sporných případů ve vybraných centrech. Byl ověřen na souboru 25 klneitů a rovněž popsány jeho výhody a limity. Zde bylo možno použít též zkušeností z literatury.
Všude, kde to bylo možné, byly výstupy z testů adaptovány na naše podmínky a právní normy.