Vyhodnocení existujících domácích výzkumů a dat v oblasti bezdomovectví a návrh dalšího postupu k získávání chybějících klíčových dat o bezdomovectví v ČR nezbytných pro vytváření politik zaměřených na tuto cílovou skupinu

Číslo projektu:
DC407/2014
Řešitel RILSA:
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Kristýna Janurová, MA , Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. , Ing. Sylva Höhne
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2014
Trvání do:
2014
Popis:

Cílem projektu bylo shromáždit a vyhodnotit existující domácí zdroje dat (statistiky, sčítání, dokumenty aj.) a provedené výzkumy problematiky bezdomovectví v širokém chápání tohoto společenského jevu. Konkrétně to znamenalo zjistit, tam, kde je to možné, počty různých kategorií bezdomovců a lidí tímto jevem ohrožených (tedy tzv. zjevných, skrytých a potenciálních bezdomovců). Tyto cílové skupiny jsou definovány na základě evropské typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení ETHOS. Úkolem bylo též vyhodnotit dostupná data a hledat možnosti rozšíření a zkvalitnění různých druhů dat.
Ve výsledné zprávě je předložen komentovaný přehled zdrojů dat o různých kategoriích osob, které se staly bezdomovci nebo jsou v tomto směru ve své aktuální životní situaci ohroženy. Bylo zjištěno, že při snaze vytvořit co nejkonkrétnější a nejspolehlivější ucelený obraz o rozsahu bezdomovectví je nutné respektovat jeho různé mody a projevy. Pro některé však nejsou k dispozici relevantní statistická data v žádoucím rozsahu a hloubce nebo nejsou vůbec sledována. Projekt nemohl dospět k souhrnnému vyjádření jakkoli odhadovaného nebo pravděpodobnostního počtu bezdomovců v různých podobách bezdomovectví, ale zaměřil se na shromáždění aktuálně co nejspolehlivějších dat ke každé sledované kategorii podle typologie ETHOS.
Čtyři koncepční kategorie typologie ETHOS („bez střechy“, „bez bytu“, „nejisté bydlení“ a „nevyhovující bydlení“) jsou základem struktury výsledné studie. Tyto oddíly jsou dále členěny do kapitol podle názvů operačních kategorií a tyto dále do kapitol podle jednotlivých národních subkategorií. Závěr každé kapitoly představuje vyhodnocení v ní uvedených dat a návrhy, jak je rozšířit nebo rozvinout, popř. zamyšlení nad tím, zda je vůbec z ekonomického hlediska a z hlediska jejich širší využitelnosti potřebné určitý typ dat sbírat v té podobě, v jaké k tomu vybízí vymezení českých národních subkategorií ETHOS.