Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

Číslo projektu:
TD020330
Řešitel RILSA:
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D. , Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:
Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i
Trvání od:
2014
Trvání do:
2015
Popis:

V rámci projektu budou komplexně zmapovány potřeby poskytování služeb pro seniory z hlediska sociálního začleňování. Důraz přitom bude kladen na podporu služeb podporujících život v domácím sociálním prostředí a péči v rodině, na zlepšení návaznosti a propojení sociálních a zdravotních služeb a na zvýšení efektivity financování dlouhodobé zdravotně sociální péče.