Tři pilíře bezpečí

Číslo projektu:
512
Řešitel RILSA:
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
Řešitel:
Petra Wünschová
Poskytovatel:
Norské fondy/Nadace Open Society Fund Praha
Příjemce:
ACORUS, o.s.
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2015
Trvání do:
2016
Popis:

Děti jsou až v 90 % případů svědky domácího násilí. Tyto děti jsou ohrožené syndromem CAN, přesto pro ně v České republice neexistují dobře dostupné specializované služby, ani způsoby práce, které by jim pomohly vyrovnat se s důsledky domácího násilí. Dítě je často i po rozchodu rodičů nadále poškozováno jejich konfliktem a necitlivými intervencemi institucí. Cílem projektu je vybudovat inovativní systém práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím, který bude chránit zájem dítěte, poskytovat ohroženým dětem a jejich rodinám komplexní a citlivou pomoc. Pro dosažení těchto cílů Acorus, o.s. (příjemce grantu) otevře v květnu 2015 centrum komplexní pomoci pro děti ohrožené domácím násilím v Praze. Projekt bude informačně podpořen kampaní „Co je doma normální“ zacílenou i na ohrožené děti. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., je jako partner projektu zodpovědný za v rámci projektu realizované výzkumné aktivity: 1. statistická analýza dat ze spisové dokumentace klientů služeb Acorusu, 2. hloubkové rozhovory s dětmi i s dospělými, kteří jako děti zažily domácí násilí, 3. focus groups a hloubkové rozhovory s pracovníky Acorusu. Výsledky realizovaných šetření budou prezentovány v recenzované studii a na závěrečné konferenci projektu.

(Program Dejme (že)nám šanci je financován z Norských fondů a jeho oficiální název zní „CZ 12 Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života/ Domácí násilí a násilí založené na pohlaví“. Program spravuje Nadace Open Society Fund Praha.)