Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu

Číslo projektu:
HR165/07
Řešitel RILSA:
Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2007
Trvání do:
2008
Popis:

Cílem projektu je získat přehled o tom, z jakého rozhodného období se v zahraničních důchodových systémech zjišťují příjmy pro výpočet důchodu a jakým způsobem je zohledněna výše těchto příjmů při výpočtu důchodu. Na základě takto získaných poznatků budou předloženy variantní návrhy možných změn právní úpravy v českém základním důchodovém pojištění. Projekt se zaměří na získání poznatků zejména o následujících oblastech: způsob stanovení rozhodného období, druhy příjmů započítávaných pro účely důchodového pojištění a způsob jejich zjišťování, způsob zohlednění skutečně získaných příjmů ve výši důchodu, způsob „zacházení“ s dobou, která sice spadá do rozhodného období, avšak nebyl v ní dosažen příjem započitatelný pro účely důchodového pojištění.