Společnost vědění – nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání

Číslo projektu:
1J020/04-DP1
Řešitel RILSA:
Mgr. Jaromíra Kotíková
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Ludvík Michalička
Řešitel:
Ing. Věra Czesaná
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
Národní vzdělávací fond
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2004
Trvání do:
2009
Popis:

Projekt „Odhadování vzdělanostních potřeb“ je součástí grantového projektu „Společnost vědění – nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání“ financovaného MPSV ČR od roku 2004 v rámci programu Moderní společnost a její proměny I. Příjemcem projektu je Národní vzdělávací fond, o.p.s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v.v. i. je spoluřešitelem projektu.
Naše činnost byla v rámci tohoto projektu zaměřena na dopracování a aplikaci Modelu pro odhadování vzdělanostních potřeb (dále model). Tento model nyní poskytuje pravidelně aktualizované odhady poptávky po práci v pětiletém období, počínajícího rokem aktualizace a jejího pokrytí absolventy škol v tomto období. Z poměru odhadnuté poptávky po práci a nabídky práce absolventů a krátkodobě nezaměstnaných se stanovuje odhad vyhlídek na získání zaměstnání v souladu se získaným vzděláním pro široký rejstřík skupin vzdělání a zaměstnání v blízké budoucnosti. Podobným způsobem se stanovují vyhlídky na získání vhodně vzdělaného zaměstnance. Tyto informace budou poskytovány decizní sféře, poradcům pro výběr zaměstnání ve školách a také zaměstnavatelům.
Model pracuje s datovými soubory popisujícími

  • historii vztahů vzdělání a zaměstnání (individuální soubory dat Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ od roku 1994),
  • výhled zaměstnanosti v odvětvích národního hospodářství (ad hoc projekce Národního vzdělávacího fondu),
  • odhad počtu absolventů škol (projekce pracovníků Ústavu pro informace ve vzdělávání),
  • statistiku průměrných výdělků ve skupinách zaměstnání (výpočty CERGE – EI na základě šetření Trexima s.r.o.).

Metoda, na níž je model založen, tvoří základ podobných šetření v Nizozemsku (Research Centre for Education and the Labour Market Maastricht – ROA), ve Velké Británii (Institute for Employment Research, University of Warwick), v Irsku (The Economic and Social Research Institute, Dublin – ESRI) a v dalších evropských státech. Poněkud odlišný způsob modelování vzdělanostních potřeb se užívá v Německu a Francii. V současnosti se připravuje model pro odhad poptávky po práci pro celou Unii, projekt organizačně zajišťuje CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training Thessaloniki, Řecko. S odborníky ze zmíněných organizací a dalšími jsme problematiku odhadování vzdělanostních potřeb v ČR diskutovali.