Specifika a bariéry dalšího profesního vzdělávání a rekvalifikací Ukrajinců žijících na území ČR při vstupu do systému státem organizovaných rekvalifikací a dalšího vzdělávání

Číslo projektu:
MV82422
Řešitel RILSA:
Mgr. Danica Schebelle
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jan Kubát
Poskytovatel:
MV ČR
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2022
Trvání do:
2022
Popis:

Přestože další vzdělávání imigrantů v ČR je významným faktorem nejenom pro jejich potenciální vzestupnou intragenerační a intergenerační sociální mobilitu, ale také plnohodnotné soužití v české společnosti, podle dostupných výsledků sociologického šetření si po příjezdu do ČR zvýšila kvalifikaci jenom necelá třetina z nich. Relativně nízká míra zájmu o zvyšování kvalifikace ze strany ekonomických imigrantů, omezená snahami o zlepšování znalostí českého jazyka a počítačové gramotnosti je dána tím, že nejsou k jejímu zvyšování ekonomicky ani jinak motivováni, přičemž nebyly identifikovány podstatné rozdíly mezi zeměmi původu, mezi cizinci s přechodným a trvalým pobytem, a rozdílné přístupy ze strany mužů a žen. Relativně nízký zájem o možnosti dalšího vzdělávání a rekvalifikace ze strany nejen ukrajinských státních občanů, cizinců z třetích zemí, ale i občanů ČR je do značné míry odrazem institucionálního rámce a systémových problémů, spojených s tvorbou systému a nastavením podmínek dalšího vzdělávání a rekvalifikací v ČR. Přínosem výzkumného záměru projektu je zmapovat vybrané aspekty přístupu státních příslušníků Ukrajiny, žijících dlouhodobě či trvale na území sedmi vybraných krajů v ČR, k dalšímu vzdělávání a rekvalifikacím. Předmětem zájmu jsou motivace a bariéry, ovlivňující jejich zájem o další vzdělávání a rekvalifikace, bariéry při vstupu do systému státem organizovaných rekvalifikací a dalšího vzdělávání, a možnosti využití motivačních nástrojů k posílení zájmu o rekvalifikace a další vzdělávání.