Soubor opatření rodinné politiky na regionální a lokální úrovni a podmínky jejich zavádění v praxi

Číslo projektu:
DC106/2012
Řešitel RILSA:
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. , PhDr., Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D. , PhDr., Mgr. Anna Šťastná, Ph.D. , Ing. Sylva Höhne
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2012
Trvání do:
2013
Popis:

V současné době není dostatečně rozvinuta praxe vytváření regionální a lokální rodinné politiky, ani zajištěna institucionální základna systematické podpory rodin na této úrovni. Obce a města realizují řadu opatření ve prospěch dětí, seniorů či celých rodin. Je to však do velké míry v rámci jejich zákonných povinností, zatímco jim chybí zkušenosti s komplexnějším zabezpečením potřeb rodin a využíváním všech svých kompetencí. Většinou nemají koncepci rodinné politiky. Rozmanitost potřeb a pro¬blémů rodin však nelze plně efektivně podchytit bez komplexního přístupu, ani pouze opatřeními z centrální úrovně. Posláním rodinné politiky je mj. posilovat autonomii rodin a jejich kompetence, a to jak oceňováním přínosu rodin, tak dle potřeby poskytováním včasné a cílené podpory. Je důležité, aby obecných i místně specifických cílů rodinné politiky bylo dosahováno komplementárně na úrovni státu, regionů a obcí.
Projekt se zaměřuje jednak na teoreticko-koncepční a metodologická východiska koncipování lokální a regionální rodinné politiky, a jednak na praktické náměty na řešení jejích dílčích oblastí. Výstupem jsou mj. návrhy postupů a opatření při provádění rodinné politiky na úrovni obcí a krajů v dílčích oblastech jako jsou služby a aktivity na podporu rodinného života, služby péče o děti, bydlení, zaměstnanost, volný čas, bezpečnost a doprava. Obecná východiska jsou rozpracována do souhrnu rodinně politických opatření, která lze realizovat a specifikovat pro obce různých velikostí, s různou socio-demografickou strukturou a ekonomickými podmínkami. Při formulaci opatření jsou také zohledněna očekávání, požadavky a role těch subjektů, které by taková opatření měly realizovat v reálných podmínkách svých krajů a obcí.
Návrhy opatření jsou tvořeny na základě zmapování dosavadních odborných poznatků a praktických zkušeností, vč. příkladů dobré praxe. Měly by poskytnout metodický základ především obcím pro koncipování jejich rodinné politiky, ale také krajům a MPSV k vytváření metodic¬kých a koncepčních podkladů pro rodinnou politiku prováděnou na nižších úrovních.
V projektu je použita kombinace kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod spolu se sekundární analýzou dokumentů. Výběrové sociologické šetření bylo zacíleno na představitele obcí na území celé ČR, kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů probíhal s představiteli krajských, městských a obecních úřadů a s odborníky z praxe. Využity byly strategické dokumenty obcí a krajů, dokumenty vydávané relevantními organiza¬cemi a rovněž přihlášky obcí do soutěže Obec přátelská rodině jako zdroj příkladů dobré praxe.