Sociální ekonomika – nová oblast výzkumu v České republice

Číslo projektu:
GA402/08/0571
Řešitel RILSA:
Mgr. Jaromíra Kotíková
Řešitel:
Doc.Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Poskytovatel:
Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Příjemce:
Univerzita Karlova v Praze / Fakulta humanitních studií
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2008
Trvání do:
2010
Popis:

Koncepce sociální ekonomiky je v českém prostředí nová, vychází z podnětů Evropské unie. Sociální ekonomika napomáhá plnění cílů Lisabonské strategie: zvyšování zaměstnanosti a snižování sociální exkluze. Zvyšuje hodnotu sociálních vztahů i místních sítí solidarity v daném regionu. Subjekty sociální ekonomiky plní ekonomické i sociální cíle a nacházejí se ve "třetím" sektoru mezi státem a trhem. Vytvářejí nová pracovní místa, zaměstnávají jedince z nejvíce ohrožených sociálních skupin a podporují dobrovolnictví. V rámci projektu bude provedeno:
(a) zmapování vývojových trendů v zaměstnanosti v sektoru sociální ekonomiky v ČR;
(b) komparační analýza pojmosloví jazykových oblastí, které mají tradice a představují určující trendy, zejména pojmosloví anglické, francouzské, německé, italské a švédské;
(c) na tomto základě vytvoření hesláře českého pojmosloví reflektující výsledky analýzy a zvyšující míru kompatibility;
(d) vydání knižní odborné publikace a zveřejňování dílčích výstupů.