Situační analýzy v lokalitách Odry a Frýdek-Místek

Číslo projektu:
6252/13
Řešitel RILSA:
Mgr. Ivana Šimíková
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D. , Ing. Robert Trbola
Poskytovatel:
Úřad vlády ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2013
Trvání do:
2013
Popis:

V rámci veřejné zakázky „Provedení situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v roce 2012 a 2013“ realizoval VÚPSV, v. v. i. pro Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, dvě situační analýzy v uvedených lokalitách.
Cílem situační analýzy bylo zmapovat výchozí situaci obyvatel žijících ve jmenovaných obcích a poskytnout tak podklady pro efektivní činnost zadavatele v jednotlivých lokalitách. Situační analýza byla zaměřena především na deskripci sociálně vyloučených lokalit a hlavních mechanismů a rizik sociálního vyloučení v obci. Analýza také identifikovala oblasti, ve kterých by bylo vhodné v rámci činnosti Agentury intervenovat, a upozornila na slabá místa dosavadních integračních opatření. Analýzy byly založeny na rozsáhlém sběru dat, v rámci kterého se výzkumný tým soustředil zejména na identifikaci sociálně vyloučených lokalit, popis sociálně ekonomické situace jejich obyvatel, jejich podmínek bydlení a života ve městě obecně, včetně negativních jevů (např. zadluženost), které jej provází.
Studie se v případě lokality Odry hlouběji zaměřila na oblast vzdělávání a identifikaci bariér, které brání dětem z těchto lokalit pokračovat ve vzdělávání i po základní škole.
Ve Frýdku-Místku se specifická část studie blíže zaměřila na otázky bydlení osob ohrožených sociálním vyloučením, které žijí jak na území sociálně vyloučené lokality, tak také mimo ni. Výzkum se navíc zabýval otázkou existence dalších sociálně vyloučených lokalit ve městě a případného rizika jejich vzniku.