Role sociálního pracovníka, ošetřujícího a posudkového lékaře v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči

Číslo projektu:
DC4/2011
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2011
Trvání do:
2011
Popis:

Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách náleží osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné osoby a slouží k zajištění této péče. Procedura posouzení stupně závislosti žadatele, která předchází rozhodnutí o přiznání příspěvku, je poměrně složitá a nese v sobě dvojí riziko: 1/ přiznání příspěvku osobě, která ho nepotřebuje (tj. plýtvání finančními prostředky), 2/ nepřiznání příspěvku osobě, která je skutečně závislá na pomoci druhých, což má za následek zhoršení péče a kvality života závislé osoby.
Projekt je zaměřen na hloubkovou analýzu procesu posouzení stupně závislosti, konkrétně na roli sociálního pracovníka při posuzování životní situace žadatele a roli ošetřujícího a posudkového lékaře v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči. Prostřednictvím kvalitativních výzkumných metod byly analyzovány zejména formální a neformální postupy využívané při sociálním šetření a způsoby komunikace mezi sociálním pracovníkem, ošetřujícím a posudkovým lékařem a případně dalšími účastníky procesu posuzování stupně závislosti. Součástí projektu jsou i doporučení adresovaná MPSV, která směřují k optimálnímu nastavení procesů při posuzování životní situace pro rozhodnutí o přiznání příspěvku.