Rodina, zaměstnání a vzdělání

Číslo projektu:
1J051/05-DP2
Řešitel RILSA:
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
Masarykova univerzita
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2005
Trvání do:
2008
Popis:

V letech 2005-2008 byl v rámci z Programu Moderní společnost II., financovaného MPSV ČR, ve VÚPSV realizován projekt, jehož cílem je jednak poznání reálných forem slaďování rodiny a zaměstnání a míry konfliktnosti těchto sfér z pohledu rodin a jedinců, a jednak analýza relevantních kontextuálních podmínek harmonizace rodinného (soukromého) života a profesního uplatnění, včetně jeho vzdělanostních předpokladů. Základním interpretačním rámcem je vztah ekonomických a sociálních podmínek, změn v hodnotové sféře a chování jedinců. Na řešení projektu se společně s VÚPSV podílela Fakulta sociálních studií Masarykovy University a společnost STEM s.r.o. Součástí řešení byla realizace šesti empirických sond (5+1) vybraných typů rodin (všechny metodou kvótního výběru). Cílem série pěti sond (po 500 respondentech) vybraných rodinných typů v různých etapách rodinného (životního) cyklu, které kladou odlišné nároky na harmonizaci rodiny a zaměstnání, bylo poznat základní souvislosti mezi aspiracemi a životními strategiemi v oblasti profese a rodiny. Empirické sondy byly realizovány v únoru až dubnu 2006 a byly zaměřeny na tyto skupiny: svobodní jedinci, mladé rodiny, rodiny se školními dětmi, rodiny po odchodu dětí, neúplné rodiny. Šestá sonda v rodinách šetřila mladé rodičovské páry na souboru 400 partnerských dvojic. Vedle toho byla provedena sonda zaměstnavatelů (1019), jejímž cílem bylo poznat postoje a názory představitelů firem a organizací na konfliktnost rodinné a pracovní sféry a roli zaměstnavatelů ve vytváření podmínek pro její zmírňování, značná část pozornosti byla věnovaná také konkrétním opatřením nabízeným v jednotlivých firmách a organizacích a vnímání jejich efektivity. Cílovou skupinou sondy zaměstnavatelů byli zástupci managementu odpovědní za personální politiku.
Součástí řešení byly také analýzy právních souvislostí harmonizace rodiny a zaměstnání a příjmových nerovností. V roce 2008 se připravují k vydání další dvě monografie, jedna shrnující empirické poznatky a jedna poskytující komplexnější pohled na sledovanou problematiku.