Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí

Číslo projektu:
1J019/04-DP2
Řešitel RILSA:
PhDr. Jana Vavrečková
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2004
Trvání do:
2008
Popis:

Smyslem tohoto projektu je ověřit , zda budoucí volný pohyb pracovních sil v prostoru zemí EU, současné zahraniční nabídkové programy pro kvalifikovanou pracovní sílu, již dnes fungující systém EURES a celá řada dalších zprostředkujících služeb pro práci v zahraničí – způsobí odchod kvalifikovaných odborníků ze země a v jakém pravděpodobném rozsahu.
V první polovině tohoto roku byla ukončena první etapa tohoto projektu. Jejím hlavním úkolem bylo:

  • shromáždit základní teoretické poznatky, týkající se problematiky BRAIN DRAIN v ČR a v zahraničí,
  • analyzovat aktuální nabídkové programy pro získání vysoce kvalifikovaných odborníků z nových členských států a zmapovat současné možnosti zaměstnání českých občanů ve vybraných zemích EU,
  • monitorovat poptávku po vysoce kvalifikované pracovní síle na českém a zahraničním (evropském) trhu práce.

Smyslem monitoringu bylo zodpovědět relativně jednoduchou otázku, zda na českém trhu práce a trhu práce ve většině vyspělých evropských zemí chybí titíž odborníci, nebo zda jsou v této oblasti výrazné rozdíly. Jinými slovy hledaly se disproporce mezi nabídkou a poptávkou v segmentu vysoce kvalifikovaných pracovních sil u nás a v zahraničí.
Segment vysoce kvalifikované pracovní síly byl definován ukončením převážně vysokoškolského (pětiletého a vyššího) vzdělání. (Výjimku tvořili zdravotní sestry a někteří IT experti, kterým k výkonu funkce mnohdy postačuje ukončené odborné středoškolské vzdělání a odborná praxe – nicméně z hlediska zahraniční migrace jsou značně rizikovou skupinou).
Monitoring poptávky vysoce kvalifikovaných pracovních míst na českém trhu práce byl realizován pomocí tiskové inzerce, příslušných webových stránek pro zprostředkování zaměstnání a prostřednictvím kvalitativního terénního průzkumu personálních agentur pro zprostředkování kvalifikovaných pracovních míst.
Poptávka po kvalifikovaných odbornících v zahraničí byla sondována prostřednictvím nabídkových programů pro zahraniční kvalifikované odborníky, monitoringem evropských sítí mobility EURES a ERA-MORE a analogicky byly využity řízené rozhovory s představiteli vybraných soukromých agentur pro zprostředkování práce českým občanům v zahraničí.