Řešení ztráty příjmu z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, těhotenství a mateřství ve státech EU

Číslo projektu:
HC217/11
Řešitel RILSA:
Milan Šlapák, MBA
Spoluřešitel:
Dr. Bohuslava Šenkýřová
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Trvání od:
2011
Trvání do:
2011
Popis:

Projekt ukázal, že hlavními trendy, které lze v prvním desetiletí nového století identifikovat, je směřování nemocenských systémů k univerzalitě a snaha o zefektivnění a eliminaci zneužívání systému. Směřování k univerzalitě systému se projevuje v rozšiřování okruhu pojištěných osob. Motivem je vedle zabezpečení všech skupin obyvatel i co nejširší pokrytí příjmů ekonomicky aktivních osob při výběru příspěvků. Kroky proti zneužívání nemocenského systému podnikané v posledním desetiletí evropskými vládami lze shrnout jako zpřísňování nastavení podmínek pro nárok na dávku, zpřísňování kontroly a systémové reformy spočívající v zapojení zaměstnavatele do zabezpečení zaměstnanců při dočasné pracovní neschopnosti, které je dnes v členských státech EU zcela běžným jevem. Obecně však nelze v posledních deseti letech sledovat tendenci směřující k jeho dalšímu posilování. Zapojení zaměstnavatelů přináší s sebou některá rizika, která pramení z kolize zájmů soukromých subjektů a zabezpečovací funkce schématu. Jde především o vymahatelnost výplaty dávky a diskriminaci osob často nemocných. Jako největší riziko s ohledem na vymahatelnost dávky lze identifikovat případy insolvence zaměstnavatele. V takových případech je nárok na dávku většinou zajištěn státem. Pokud jde o riziko diskriminace často nemocných osob, měl by stát usilovat i po přenesení výkonu nemocenského zabezpečení na zaměstnavatele o udržení stejných standardů. Je totiž v této věci vázán mezinárodními smlouvami a Česká republika by proto měla monitorovat míru diskriminace a úroveň vymahatelnosti práv zaměstnanců.