Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů (EQUAL)

Číslo projektu:
104-Equal
Řešitel RILSA:
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Příjemce:
Gender Studies, o.p.s.
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2005
Trvání do:
2006
Popis:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí se v letech 2005-2006 jako partner Gender Studies, o.p.s. podílel na řešení mezinárodního projektu "Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů" (původně „Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě společnosti“) v rámci Iniciativy společenství EQUAL https://rovneprilezitosti.cz/index.php.
V tomto projektu se zaměřil na to, jak v praxi probíhá slaďování rodinného a pracovního života tam, kde legislativa již vytvořila podmínky pro rovnocennou účast obou rodičů v obou sférách, ale v praxi stále existuje významná genderová diferenciace. Zkoumán byl jak pohled matek na danou problematiku, tak i přístup zaměstnavatelů, a to ve třech typech šetření provedených ve druhé polovině roku 2005 a na počátku roku 2006. Jednalo se o dva kvantitativní sociologické výzkumy: šetření „Zaměstnání a péče o děti“ zaměřené na matky s alespoň jedním dítětem od tří do deseti let a výzkum ve vybraných podnicích. Dále byl proveden kvalitativní terénní výzkum v patnácti podnicích a na pěti úřadech práce. Základní sledovaná témata byla: Dělba rolí v rodině, uplatnění nároků na rodičovskou dovolenou, volno na ošetřování člena rodiny v praxi a přístup zaměstnavatelů k rodičům malých dětí. Cílem šetření mezi matkami bylo zjistit strategie žen a mužů při využívání rodičovské, příp. též mateřské, dovolené, zjistit faktory mající vliv na délku rodičovské dovolené a pobírání rodičovského příspěvku a na rozhodnutí, který z rodičů využije tento institut pro péči o dítě. Cílem výzkumu zaměstnavatelů bylo získání poznatků o jejich zkušenostech s problematikou slaďování rodiny a zaměstnání, a to se zaměřením zejména na nástup žen (mužů) po rodičovské dovolené, na spolupráci se ženami (a muži) na rodičovské dovolené, na prorodinné klima v podnicích (zaměstnanecké výhody pro rodiče) a na zkušenosti zaměstnavatelů se zaměstnáváním matek (otců) malých dětí, vč. vlivu vybírání volna na péči o dítě na práci těchto rodičů, problémy z toho vyplývající pro organizaci práce, názory na rodičovskou dovolenou otců. V rámci kvalitativního výzkumného šetření byl ve vybraných podnicích a společnostech prověřován přístup zaměstnavatele k zaměstnancům s malými dětmi, hloubkový rozhovor s vedoucím personalistou či ředitelem byl doplněny základními charakteristikami organizací. K doplnění informací a zasazení dané problematiky do širšího kontextu a konkrétní situace trhu práce byly provedeny hloubkové rozhovory s vedoucími zaměstnanci na úřadech práce v okresech, ve kterých byly paralelně sledovány podniky a společnosti.