Pružné formy podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění

Číslo projektu:
HR172/08
Řešitel RILSA:
Ing. Martin Holub, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Milan Šlapák, MBA
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2008
Trvání do:
2009
Popis:

Projekt přináší přehled o tom, jak je řešena podpora rodin s dětmi v důchodových systémech vybraných států. Na základě zjištěných poznatků přináší variantní návrhy změn právní úpravy podpory rodin s dětmi v českém systému důchodového zabezpečení a zhodnocení jejich finančních a sociálních dopadů. Projekt si klade za cíl též přispět k opomíjené diskuzi o uplatňování principů solidarity a ekvivalence v důchodových systémech.