Průzkum veřejného mínění cizinců ze třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní

Číslo projektu:
2013-02
Řešitel RILSA:
Mgr. Danica Schebelle
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jan Kubát , Ing. Helena Vychová, Ph.D. , Mgr. Jaromíra Kotíková
Poskytovatel:
EIF – Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2014
Trvání do:
2015
Popis:

Hlavním cílem projektu je zmapování postojů a názorů cizinců ze třetích zemí k integraci do české majoritní společnosti, které vychází z detailní analýzy subjektivního vnímání a hodnocení vztahu CTZ vůči majoritní společnosti v kontextu jejich vlastního integračního procesu. Na základě sledování průběhu integračního procesu bude definováno spektrum interakcí mezi CTZ a majoritou, které ovlivňují postoje a názory CTZ vůči majoritě a jejich ochotu se do její společnosti integrovat. Analýzou dat provedeného kvantitativního výzkumného šetření budou vyhodnoceny vztahy, názory a postoje CTZ vůči majoritní společnosti, jejímu charakteru a specifikům, které podmiňují a formují průběh procesu integrace. Dále bude vytvořen přehled efektů a vlivů, které motivaci CTZ k integraci posilují a, nebo naopak, které proces interakce brzdí, nepodporují jej nebo mu brání. Prostřednictvím těchto zjištění budou formulována doporučení a opatření vedoucí k zvýšení sociální koheze a porozumění mezi CTZ a majoritní společností, která povedou k podpoře vhodného zaměření a nastavení integračních aktivit, tak aby bylo dosaženo širšího zapojení CTZ do procesu integrace a posílení jejich integrační motivace. Při řešení této problematiky naváže řešitelský tým na poznatky a zjištění z předchozích projektů, které byly zaměřeny na zjišťování bariér integračního procesu CTZ v ČR („Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí“, EIF 2010–26), analýzu nabídky asistenčních služeb pro CTZ a jejich poptávku po těchto službách („Kontinuální sledování bariér integrace cizinců ze třetích zemí (CTZ) se zřetelem na činnost asistenčních služeb“, EIF 2011–07, a „Jak slouží centra pro integraci cizinců ze třetích zemí? Výzkumná sonda“, EUF 2012–05).