Procesní vztah lékařské posudkové služby a dávkových orgánů v zahraničních úpravách

Číslo:
DC209/2013
Řešitel:
Mgr. Mirjam Suchomelová
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Doba řešení od:
2013
Doba řešení do:
2013
Popis:

Cílem projektu byla analýza zahraničních úprav uspořádání lékařské posudkové služby z hlediska jejích vazeb na rozhodovací procesy s důrazem na země s obdobnými tradicemi právní úpravy, tj. zejména v prostoru střední Evropy. Do výběru bylo zahrnuto Slovensko, Polsko, Německo a Rakousko. Pro srovnání byly zpracovány i informace o modelech uplatňovaných ve Francii a Velké Británii. V Rakousku byla pozornost zaměřena především na posuzování v oblasti péče.
Výstup projektu obsahuje základní přehled o systémech posudkové činnosti v oblasti sociální ochrany v uvedených zemích a zaměřuje se na organizační struktury posudkové činnosti ve vazbě na jednotlivé dávkové oblasti sociální ochrany. Ze získaných informací za vybrané země vyplývá, že systémy posudkové činnosti pro různé oblasti sociální ochrany nebývají organizovány jednotně a odděleně od dávkových orgánů. Jednotlivé oblasti sociální ochrany mají pro své specifické potřeby určeny instituce (popř. jednotlivce), které pro ně posudkovou činnost vykonávají. Většina těchto subjektů je s konkrétní oblastí sociální ochrany úzce propojena, popř. přímo integrována do její organizační struktury. V některých případech využívají jeden systém příbuzné nebo věcně či organizačně propojené oblasti.