Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů v České republice v širších souvislostech

Číslo projektu:
DC201/2013
Řešitel RILSA:
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. , PhDr. Jiří Vyhlídal, M.Sc. , Ing. Pavel Kofroň , Ing. Jana Godarová Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2013
Trvání do:
2015
Popis:

Cílem projektu bylo na základě analýzy dat SILC za období 2008-2012 a dalších sekundárních analýz vyhodnotit situaci v oblasti chudoby, materiální deprivace a sociálního vyloučení seniorů, včetně analýzy vybraných aspektů jejich spotřebitelského chování. Výsledkem analýz je zjištění, že i přesto, že senioři a seniorské domácnosti nepatří mezi skupiny nejvíce ohrožené rizikem příjmové chudoby a materiální deprivace, je možné v rámci této heterogenní skupiny identifikovat zřetelné rizikové faktory, které naopak přispívají k výraznému ohrožení určitých jedinců a skupin. Zvláštní pozornost je pak věnována oblasti bydlení. Popisujeme materiální deprivaci v přístupu ke kvalitnímu bydlení a hodnotíme rizika chudoby z pohledu tzv. reziduálního příjmu, tedy po odečtení nákladů na bydlení. V druhé části analýz se autoři opírají o sekundární analýzu výběrového šetření „Spotřebitelé“, realizovaného v dospělé populaci ČR (40+) a analyzují data z pohledu subjektivní chudoby a materiální deprivace. V závěrech této části se ukazuje, že subjektivní chudoba je z mnoha titulů lepším indikátorem materiální deprivace ve vyšším věku než výše příjmu, a že subjektivní chudoba a materiální deprivace ovlivňuje obecnou životní spokojenost měřenou různými indikátory. V třetí části je pak věnována pozornost tzv. předdůchodům, které jsou podrobeny analýze z pohledu délky pobírání a výše měsíční úložky se závěrem, že se jedná o systém citlivý jak na přístup zaměstnavatelů, tak především na míru zhodnocení penzijních aktiv penzijních společností. Součástí projektu bylo i zhodnotit nástroje Active Ageing Index a jeho přenositelnost do kontextu ČR.

Výstupy: Hodnocení Active Ageing Indexu bylo rozpracováno v interním materiálu pro zadavatele a v samostatném článku – viz

https://www.czso.cz/documents/10180/33199359/Clanek_3_Vidovicova.pdf/ef50fe56-20bd-44d6-b899-17bd669b2f5d?version=1.4