Přehodnocení podoby institutu pozůstalostních důchodů ve světle demografických změn

Číslo projektu:
DC104/2012
Řešitel RILSA:
Ing. Martin Holub, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Milan Šlapák, MBA
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2012
Trvání do:
2012
Popis:

Pozůstalostní důchody historicky vychází ze společenských podmínek, kdy muž byl živitelem rodiny, a žena zůstávala v domácnosti. Podoba tohoto institutu v České republice je dána pozdějšími úpravami sledujícími především genderovou rovno-právnost, neodráží se v ní však nutnost reagovat na vývoj demografických ukazatelů – zejména úhrnné rozvodovosti a sňatečnosti. Tato studie přináší identifikaci současných trendů v členských zemích EU a dalších vyspělých zemích světa a na základě výsledků komparace prezentuje cesty možných úprav institutu vdovských a vdoveckých důchodů v České republice v souladu s těmito trendy a přináší kvantifikaci možných dopadů takových úprav na důchodové nároky žen a mužů a na celkovou bilanci důchodového systému.