Pracovní podmínky a pracovní vztahy v ústřední státní správě: provádění hloubkových studií v členských státech, které vstoupily do EU od roku 2004

Číslo projektu:
9138/13
Řešitel RILSA:
Mgr. Aleš Kroupa
Spoluřešitel RILSA:
PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D. , Ing. Petr Pojer , Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:
Eurofond
Příjemce:
Praxis Center for Policy Studies
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2013
Trvání do:
2014
Popis:

Projekt se zabýval pracovními vztahy a pracovními podmínkami v centrální státní správě v ČR, Rumunsku, Slovensku a Estonsku. Tým Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí zpracoval studii pro Českou republiku, která se především zaměřovala na klíčové charakteristiky státní správy v ČR, včetně pracovních podmínek v sektoru, reformní snahy ve státní správě a jejich politický, ekonomický a sociálně-kulturní kontext, a na provedené změny mající dopad na sociální dialog a pracovní podmínky v sektoru. Studie se dále pokusila zhodnotit výsledky těchto změn, přičemž se opírala o rozbor dostupných dat a publikací a o provedené rozhovory s představiteli sektoru ústřední státní správy na straně zaměstnanců i zaměstnavatelů a s odborníky na danou tematiku.

Výstup projektu:

Märt Masso, Liina Osila, Jane Järvalt (2014). Working Conditions and Industrial Relations in the Central Public Administration: In Depth Case studies of – Czech Republic, Slovakia, Romania, and Estonia. Overview report. Praxis Center for Policy Studies. 45 s. Dostupné na: http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2015/06/Overview-report.pdf