Pojetí sociální pomoci a metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi

Číslo projektu:
TD010042
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Poskytovatel:
TA ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2012
Trvání do:
2013
Popis:

Podle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) se v České republice rok od roku zvyšuje počet domácností, které se nacházejí v hmotné nouzi (HN) a jsou příjemci některé z dávek pomoci v hmotné nouzi (DPvHN). Průměrný měsíční počet vyplacených DPvHN vzrostl mezi léty 2009 a 2011 o 37 % na 137 437 dávek. Současně s nárůstem počtu vyplacených dávek roste i celkový objem veřejných výdajů na tyto dávky – ve stejném období vzrostly výdaje na DPvHN dokonce o 61 % na téměř 5 mld.
Dosavadní pojetí sociální pomoci poskytované v souvislosti s výplatou dávek pomoci v HN často omezuje efektivitu systému pomoci v hmotné nouzi. Nepřispívá totiž k tomu, aby se příjemci dávky „naučili“ dlouhodobě zvládat obtížné životní situace a vyvázali se ze závislosti na dávce. Cílem projektu je podpořit změnu převládajícího pojetí pomocí metodické podpory pracovníků zajišťujících agendu poskytování DPvHN.
Hlavním cílem projektu je proto vytvoření takového metodického nástroje, který významně podpoří implementaci jednoho z principů systému pomoci v HN, a to spojení poskytování DPvHN se sociální prací. Tohoto cíle bude dosaženo vypracováním „Metodiky integrace sociální práce a poskytování DPvHN“, která bude pracovníkům v přímém kontaktu s příjemci DPvHN poskytovat návod, jak s ohledem na životní situaci příjemce DPvHN diferencovaně vybírat z typů pojetí sociální pomoci (tj. propojení sociální dávky a činností sociální práce) a jak tyto uplatňovat v praxi. Východiskem pro zpracování metodiky budou: (1) výsledky terénního šetření realizovaného v prvním roce řešení projektu zahrnující detailní popis a hloubkové porozumění tomu, jaká pojetí sociální pomoci jsou v současnosti v ČR v souvislosti s poskytováním DPvHN uplatňována; (2) zahraniční zkušenosti; po zpracování pracovní verze metodiky i (3) kritická reflexe navrhovaných postupů odborníky z praxe.