Podpora zaměstnávání starších osob

Číslo projektu:
1J049/05-DP2
Řešitel RILSA:
Mgr. Jaromíra Kotíková
Řešitel:
Mgr. Jiří Remr. PhD.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
MARKENT, s.r.o.
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2005
Trvání do:
2007
Popis:

Projekt byl řešen v rámci programu „Moderní společnost a její proměny“ (2. běh) v letech 2005 – 2007. Jeho cílem bylo popsat a zhodnotit současný a očekávaný stav v oblasti zaměstnávání starších osob ve všech jeho aspektech. A na základě získaných poznatků z rozboru domácích a zahraničních materiálů, z dotazníkového šetření u zaměstnavatelů, dotazníkového šetření u populace starší 18-ti let, dotazníkového šetření osob starších 50 let, z uspořádaných kulatých stolů na úřadech práce a zejména z expertních studií doporučit směry, možná řešení a opatření v oblastech, majících významný vliv na problematiku zaměstnávání starších osob. Návrhy opatření – stěžejní výstup projektu – byly formulovány v oblastech příjmové motivace, zaměstnávání starších osob se zdravotním postižením, flexibility pracovní doby, pracovních podmínek a pracovněprávní ochrany, aktivní politiky zaměstnanosti, vzdělávání a důchodového systému. Ze všech dílčích výstupů projektu byla v závěru zpracována souhrnná zpráva z projektu.