Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU

Číslo projektu:
DC525/2016
Řešitel RILSA:
Mgr. Mirjam Suchomelová
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Marie Kořánová , Mgr. Lenka Krinesová , Mgr. Vítězslava Magerská , Mgr. Katarína Švehlová
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i
Trvání od:
2016
Trvání do:
2016
Popis:

Projekt měl za cíl podrobně popsat, jak je organizován výkon posudkové služby v sociální oblasti v některých zemích Evropské unie. Zvláštní pozornost při tom byla věnována propojení mezi subjekty, které výkon posudkové služby v sociální oblasti provádějí, a rozhodovacími subjekty, které výstupy posudkové služby využívají. Do výběru sledovaných zemí byly zařazeny Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Francie a Velká Británie. V rámci řešení projektu byly popsány organizační struktury posudkových služeb jednotlivých zemí, posudkové agendy, kterými se zabývají, i vazby mezi posudkovými službami a rozhodovacími orgány. Mapovány byly posudkové služby vykonávající posudkovou činnost v oblasti pojistných systémů, v oblasti nepojistných systémů a pro účely trhu práce. Značná pozornost byla věnována otázce začlenění posudkové služby do státní služby jednotlivých zemí. Projekt se podrobněji zaměřoval i na další aspekty posudkové činnosti. Zjišťovány byly např. informace týkající se předpisů, které posudkovou činnost upravují, lhůt pro vypracovávání posudků, pravomocí posudkové služby, práv a povinností posuzovaných osob, povinností zdravotnických zařízení vůči posudkové službě apod. Sledovány byly rovněž otázky, jak je v rozhodovacím procesu s posudkem ze strany dávkového orgánu nakládáno, zda je pro dávkový orgán závazný či zda posudková služba poskytuje dávkovému orgánu v rámci posudku citlivé informace o zdravotním stavu posuzované osoby. Projekt se zabýval také opravnými prostředky ve správním řízení, kterými lze brojit proti výsledku posouzení, možnostmi soudního přezkumu i otázkou posuzování zdravotního stavu pro tyto účely.