Okolnosti nároku na náhradní výživné a sociálně ekonomická situace jeho příjemců

Číslo projektu:
IP70618
Řešitel RILSA:
Ing. Sylva Höhne
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D. , Mgr. Naděžda Křečková Tůmová, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2022
Trvání do:
2022
Popis:

Projekt je zaměřený na příjemce dávky „náhradní výživné“, tj. nové sociální dávky, o kterou lze žádat od července 2021. Jeho cílem je získat podrobnější informace o rodinách pobírajících dávku náhradní výživné, o způsobu vymáhání dlužného výživného, zdůvodnění okolností vzniku nároku na dávku a zhodnocení přínosu přiznaného náhradního výživného pro dané rodiny. Řešení projektu je založeno na kombinaci dat ze dvou zdrojů, a to jednak administrativních údajů z informačního systému náhradního výživného a jednak primárních dat z dotazníkového šetření mezi žadateli a příjemci náhradního výživného. Výsledky projektu umožní zhodnotit dopady zavedení nové dávky, její přínos pro příjemce a případná pozitiva či slabá místa s jejím vyplácením spojená. Budou využity k evaluaci institutu náhradního výživného a v koncepční činnosti MPSV v oblasti rodinné politiky a rodinných dávek.
 
  
Výstupy
 
HÖHNE, Sylva – Naděžda KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ – Jana PALONCYOVÁ, 2022. Náhradní výživné. Souhrnná výzkumná zpráva. Praha: RILSA.

KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Naděžda, 2023. Náhradní výživné v České a Slovenské republice. Demografie, 65(1), 31–48.